جمعه، آبان ۲۵، ۱۳۸۰

يک template هم براي رسانه هاي ايراني خارج از کشور براي اخبار پس از بازيهاي فوتبال
"امروز پس از بازي ايران و ... مردم به خيابانها ريختند و عليه رژيم شعارهاي بسيار تندي دادند. مردم همچنين به بسياري از مراکز دولتي و بانکها حمله کردند و آنها را تخريب کردند. نيروهاي پليس ضد شورش و حزب اللهي ها هم به ضرب و شتم مردم پرداختند و بسياري از آنها را بازداشت کردند.
مردم ايران که از رژيم حاکم به تنگ آمده اند از هر فرصتي براي ابراز مخالفت با آن سود مي جويند. "

کاشکي تحليل مسايل ايران به همين راحتي (کشکي) بود