یکشنبه، آبان ۲۷، ۱۳۸۰

جمله قصار اين هفته از پيامهاي تلفني به روزنامه وزين کيهان
¤ علت راه نيافتن تيم ملي فوتبال به جام جهاني رخت بربستن معنويت از فوتبال بود.
«جعفر پورخامنه»