دوشنبه، آبان ۲۸، ۱۳۸۰

به نظر بنده اين حرف آقاي مروي معاون اول رييس قوه قضاييه که گفته اند بخشي از دادگاه متهمين نهضت آزادي مي تواند علني برگزار شود کاملا درست است. بخشهاي مربوط به صحبتهاي قاضي و مدعي العموم مي تواند به صورت علني و صحبتهاي وکيل و متهمين به صورت غير علني برگزار شود