شنبه، آبان ۱۲، ۱۳۸۰

نظر به اين که آقايان کمال خرازي و کالين پاول به اي نحو کان نبايد در اجلاس 6+2 همديگر را ملاقات کنند توصيه هاي ايمني زير داده مي شود:
الف ) آقايان هنگام حرف زدن سعي کنند سرشان را پايين نگه دارند تا مبادا زبانم لال تصادفا نگاهشان به هم بيفتد.
ب ) زمانبندي ورود و خروج به گونه اي انجام شود که مبادا در يک زمان اين دو در سالن کنفرانس با هم تنها باشند.
ج ) طرفين از تردد بيجا در راهروها اکيدا بپرهيزند.
د ) حتي الامکان سالني براي کنفرانس انتخاب شود که دو در داشته باشد.
ه ) و دست آخر اين که نظر به اين که احتمالا خانمي در اين اجلاس شرکت نخواهد کرد پيشنهاد مي شود آقاي پاول از دستشويي بانوان و ْآقاي خرازي از دستشويي آقايان استفاده کنند.