جمعه، آبان ۲۵، ۱۳۸۰

يکي از آسانترين راهها براي پيش بيني آينده افغانستان اين است که ببينيم وجود کدام حکومت در آنجا بيشترين ضرر را براي منافع ملي ايران دارد. چرا که سياستهاي ايران در قبال افغانستان آن قدر حساب شده و دقيق است که معمولا عکس آن اتفاق مي افتد