چهارشنبه، آبان ۲۳، ۱۳۸۰

پيروزيهاي ائتلاف شمال در افغانستان بيش از هر چيز ساده لوحانه بودن اين تصور را نشان داد که آمريکا با حمله به افغانستان تجربه ويتنام را تکرار مي کند . اگر هم کسي از جنگ ويتنام درس گرفته باشد بي شک آن آمريکاست . تمامي حملات آمريکا در دو دهه گذشته به کشورهاي مختلف ، عراق، پاناما ،هاييتي و اخيرا افغانستان با موفقيت کامل انجام شده است