شنبه، آذر ۰۳، ۱۳۸۰

آقاي هاشمي رفسنجاني در نماز جمعه اين هفته احساس نگراني کرده اند که مسوولان مملکتي آن قدر مشغول منازعات سياسي و درگيريهاي جناحي هستند که ديگر فرصتي براي پرداختن به مسايل اصلي مملکت را ندارند. البته نگراني حقير بيشتر به خود آقاي هاشمي بر مي گردد که از بس بايد اين موضوع را هر هفته چندين بار دلسوزانه به دولت و مجلس متذکر شوند که ديگر فرصتي براي حرف زدن در مورد موضوعات ديگر ندارند.