یکشنبه، آبان ۱۳، ۱۳۸۰

به منظور هرچه بيشتر درهم شکستن ابهت شيطان بزرگ نقشه زير با نام رمز "انقلاب سوم" پيشنهاد مي شود:
ابتدا ايران اعلام کند مايل به برقراري رابطه با آمريکاست . بدين ترتيب آمريکا در ايران سفارت خود را بازگشايي مي کند. بعد من و چند تا از بروبچه هاي دانشگاه مي ريزيم سفارت را دوباره فتح مي کنيم .اين دفعه براي اين که ابهت آمريکا بيشتر بريزد کارمندان سفارت را به سيخ مي کشيم .اين نقشه بي نظير فوايد فراوان ديگري هم دارد از قبيل:
الف) من و دوستانم مي توانيم اميدوار باشيم بيست سال ديگر وزيري وکيلي بشويم.
ب) خاتمي ليبرال همچون خلف خود بازرگان مجبور مي شود استعفا دهد.
ج) بوش در انتخابات آينده راي نمي آورد و دنيا يک نفس راحت مي کشد.
د) رهبر بيست سال بعد ايران براي سخنرانيهايش يک حرفي براي زدن خواهد داشت.
ه) از همه مهمتر اين که مثل خيلي از تسخير کنندگان بيست سال پيش من شايد بتوانم همسر آينده خود را پيدا کنم. واي که چي ميشه اگر اين طور بشه.