پنجشنبه، آبان ۱۷، ۱۳۸۰

بر خلاف تبليغات منفي رسانه هاي استکباري , سفر مقام رهبري به استان اصفهان منشا خير و برکات فراواني گشته است . اقتصاد شهر جان تازه اي گرفته است و اصناف مختلف به شرح زير به تکاپو افتاده اند

الف) اتوبوسداران به منظور انتقال مردم هميشه در صحنه از سرتاسر ايران به اصفهان
ب) خياطان و پارچه بافان براي تهيه پارچه هاي خير مقدم گويي
ج) الکتريکي ها و برقکار ها براي چراغاني و آذين بندي شهر
د) معلمان و دبيران براي کمک به دانش آموزان جهت حضور هر چه با شکوهتر در مراسم استقبال
ه) کارگران ساختماني به منظور اتمام ساختمانهايي که مورد ديدارمعظم له قرار مي گيرند
و) باغبانان براي گلکاري ميدانهايي که در مسير حرکت پاترول رهبري قرار دارد
ز) نيروهاي انتظامي براي قدرداني از همکاري مردم در حفظ امنيت شهر
ح) طنزنويسان براي نوشتن