چهارشنبه، آبان ۳۰، ۱۳۸۰

نظر به اين که نمايندگان مجلس مشغول آماده کردن پيشنويس طرح اجرايي کردن قانون منع شکنجه هستند اينجانب پيشنهادات زير را به منظور گنجانده شدن در طرح ارايه مي کنم . باشد که مقبول افتد

الف ) کارمندان وزارت اطلاعات نبايد وارد خانه کسي شوند و بدن او را تکه تکه کنند
ب) قاضي حق ندارد براي گرفتن اعتراف از متهم او را براي يک يا چند سال در زندان انفرادي نگه دارند
ج) کسي که هنوز معلوم نيست براي چه دستگير شده را نمي توان کتک زد
د) نيروي انتظامي نمي تواند کسي را به اين اتهام که از عرض خيابان رد مي شود دستگير کند
ه) هيچ کس را به صرف جوان بودن نمي توان آزار داد
و) بازجوها نمي توانند زنداني را تهديد به سقوط از بلندي يا انداختن در ديگ آب جوش بکنند
ز) قاضي بايد قبل از اعلام حکم پرونده را لااقل يک بار خوانده باشد
ح) مسوولان زندان موظفند به زندانيان غذا بدهند يا لااقل شرايطي را فراهم کنند که زندانيان از گرسنگي نميرند

اين قانون از زمان رد توسط شوراي نگهبان غير قابل اجراست