دوشنبه، آبان ۱۴، ۱۳۸۰

از روزنامه کيهان امروز
"نشاني اينترنتي پايگاه 13 آبان، دبليو دبليو دبليو 13 آبان كام و دبليو دبليو دبليو 13 آبان ارك است."
اين که حروف انگليسي چرا خلق شده اند خدا داند