جمعه، آبان ۲۵، ۱۳۸۰

به نظر شما اين که بهترين روز براي طنزنويسان روز شنبه - يعني بعد از چاپ شدن خطبه هاي نماز جمعه در روزنامه ها - است يک مقدار تاسف بار نيست!