پنجشنبه، آبان ۱۰، ۱۳۸۰

مي خواندم اوضاع اقتصاد جهاني بد جوري دارد خراب مي شود ياد حرف يکي از مسوولان اقتصادي کشور افتادم . ايشان چند وقت پيش با افتخار گفته بودند که رکود اقتصاد جهاني هيچ تا تيري بر اقتصاد ايران نگذاشته است . طرف حواسش نبود که اين حرف تنها نشان مي دهد که اقتصاد ايران تا چه اندازه ايزوله است و چقدر سهم ايران در تجارت جهاني اندک است. متل معروف که دنيا را آب ببره ايران را خواب .