یکشنبه، آبان ۲۰، ۱۳۸۰

امروز، يازده نوامبر، سالگرد پايان جنگ جهاني اول است . از يک هفته پيش در خيابانهاي اين جا مي شود مردم را از پير و جوان ديد که گلي پارچه اي و قرمز رنگ را براي گراميداشت قربانيان جنگ به سينه زده اند.
داشتم فکر مي کردم از پايان جنگ ايران و عراق مدت زيادي نمي گذرد . 31 شهريور که مي شود جز برنامه هاي مصنوعي و کسالت آور رسانه هاي رسمي هيچ خبر ديگري نيست . هيچ کس يادي از شهداي جنگ نمي کند. چفيه را عده اي غصب کرده اند تا ما ديگر به گردن نيندازيم . بد جور فراموش کرده ايم.
براي من هيچ اهميتي ندارد پشت پرده جنگ چه گذشت . پسر همسايه مان هميشه در يادم خواهد ماند.