چهارشنبه، آبان ۱۶، ۱۳۸۰

گوشه هايي از بيانيه انجمن روزنامه نگاران مسلمان
"از ديد اين انجمن فاشيسم کمونيسم و ليبراليسم هيچ تفاوتي با يکديگر ندارند و امروز ليبراليسم جاي خالي فاشيسم و کمونيسم را پر کرده است"
"در يک کلام دموکراسي ليبرال در خون خشونت و خنجر خلاصه مي شود و کساني که از آن طرفداري مي کنند چيزي در همين رديف قابل ارزيابي هستند"
از ديد حقير هم انجمن روزنامه نگاران مسلمان , هندوانه و پشمک هم هيچ فرقي با هم ندارند.