شنبه، آبان ۱۲، ۱۳۸۰

وزير اطلاعات فرموده اند که بي گناهي اکتر دستگيرشدگان اتبات شده است .
تا جايي که حقير به خاطر مي آورم اين گناهکار بودن است که نياز به اتبات دارد نه بي گناهي . اين طور نيست؟