سه‌شنبه، آبان ۲۲، ۱۳۸۰

يک خبر از ايرنا
اتحاديه جزيره "زاکينسو" يونان از مردم اين جزيره خواست تا روز سه شنبه در تظاهراتي مخالفت خود را با جنگ آمريکا عليه مردم بي دفاع افغانستان نشان دهند