یکشنبه، آبان ۱۳، ۱۳۸۰

گفتمان از نوع محبانيسم مانيفست رسالتيسم

در حالي که فاشيستهاي نوين طرفدار جناح دولتي با استفاده از گفتمان لمپنيستي و رويکرد پوپوليستي به ملت مسلمان(Moslem Nation) ايران فضاي لجيکال کشور را به قول هابرماس به افراطيگريتيسم سوق مي دهند خاتمي بايد در يک سنتز رئاليستي ضمن پرهيز از فرافکني مشکلات و تجاهل العارف حساب خويشتن را ازاين سکولاريستهاي شبه مدرن جدا (Seperate) کند در غير اين صورت شبه دوستان توتاليتر او با موج سواري هاي دولا دولا (Dolla Dolaa Wave Riding)ايران را تا مرز آنومي و اکسپلوشن پيش خواهند برد. اگرچه ناظران سياسي پيش بيني مي کنند سرانجام جناح ارزشمدار با بايکوت آنان کشور را به اتوپيا (سر منزل مقصود ) خواهند رساند