چهارشنبه، آبان ۳۰، ۱۳۸۰

نظر به اين که اينجانب به شدت نگران وضعيت افغانستان هستم اکيدا به آقاي رباني و دوستانش توصيه مي کنم براي کنفرانس نمايندگان سازمان ملل متحد و گروههای قومی افغانستان هر جايي جز برلين را انتخاب کنند. برلين براي برگزاري کنفرانس بد جور نحسي دارد.