یکشنبه، دی ۱۵، ۱۳۸۱

تا حالا در چند سال گذشته چند بار شنيده ايد که يک نفر به شما بگويد در يک يا دو ماه آينده در ايران يک اتفاق خيلي مهم مي افتد؟