پنجشنبه، بهمن ۱۰، ۱۳۸۱

اين ملتي که مديريت و اين چيزها مي خوانند يک مثالي دارند از اين قرار که اگر يک قورباغه را در آب جوش بياندازيد بيرون مي پرد و اتفاق خاصي نمي افتد. اما خدا نکند قورباغه در آب سرد باشد و بعد شما زير آب را روشن کنيد. قورباغه بدون ترديد خواهد مرد.

حکايت مملکت ماست. هر روز چند صد تا ماشين در تهران شماره مي کنند. آن قدر زياد نيست که کسي متوجه شود. بعد يک روز مي بيني که براي رسيدن به خانه بايد چند ساعت تو ترافيک گير کني و کافي است اعصاب چند تا راننده هم همزمان خرد شود و بعد خدا داند...