پنجشنبه، دی ۲۶، ۱۳۸۱

تمام امروز وقتم براي يک کار اداري ، يا به طور دقيقتر تحويل بک بار از گمرک، صرف شد. شايد در ايران چنين کاري حتي کم تر طول مي کشيد. ولي آن چه امروز را برايم به راحتي قابل تحمل کرد احترام گذاشتن آدم ها بود. چند ساعت انتظار همراه با احترام به مراتب آسانتر از چند دقيقه انتظار با بدرفتاري است.