پنجشنبه، دی ۲۶، ۱۳۸۱

فکر مي کنم دليل اين که خود آمريکاييها هم زياد مايل به مذاکره با ايران نيستند و مثلا در مورد حمله به عراق هم ترجيح مي دهند که از طريق يک کشور سوم با ايران تماس بگيرند نفس سخت بودن مذاکره با ايراني هاست.
اول از همه نمي دانند که طرفشان در ايران کيست . بعد که بدانند، احتمالا از طرف ايراني هر دفعه يک چيز مختلف مي شنوند. در نهايت هم که طرف ايراني يک حرف بزند در عمل يک کار ديگر مي کند.