دوشنبه، دی ۰۹، ۱۳۸۱

اين کالين پاول هم خيلي آدم ماهي است . گفته فعلا قصد نداريم به کره شمالي حمله کنيم. بعدم حرفش مي شود عنوان همه خبرگزاري هاي دنيا. خدا وکيلي آمريکا هم براي خودش هيبتي دارد.