یکشنبه، دی ۱۵، ۱۳۸۱

فکر مي کردم به شباهت CNN و کيهان. هر دوي اينها مهمترين کارکردشان آماده کردن افکار عمومي يا به عبارتي ديگر جوسازي براي اتفاقي است که قرار است در آينده نزديک روي دهد. آمريکا مي خواهد به عراق حمله کند CNN صبح تا شب از جنايت هاي صدام و تروريسم و اين چيزها مي گويد. در ايران خودمان هم هر وقت قرار باشد کسي دستگير شود يا روزنامه اي بسته شود اول کيهان براي يکي دو روز شرايط را آماده مي کند.