پنجشنبه، بهمن ۰۳، ۱۳۸۱

اکيدا به نظر من بحث درباره کوروش احمقانه است. کوروشي که اصلا پس فردا شايد معلوم شود يک موجود افسانه اي بوده. اين که يک پادشاهي ۲۵۰۰ سال پيش چه طور حکومت مي کرده چه ربطي به هويت ايراني و از اين چيزها دارد. اين آلمانها را نگاه کنيد همين ۵۰ سال پيش رهبرشان هيتلر آمد کلي آدم را سوزاند يک ذره هم نمي گويند که هويت و تمدنشان ايراد دارد!

اصلا به نظر من ۲۵۰۰ سال پيش که پيشکش بحث کردن در مورد ۱۰ سال پيش هم کار عبثي است. فعلا آينده را بايد چسبيد.