چهارشنبه، بهمن ۰۲، ۱۳۸۱

مگر همشهري را بخاطر چاپ نکردن جوابيه دبيرخانه کارگر توقيف کرده اند که حالا مسوولان همشهري سعي مي کنند با رايزني با محجوب و نشان دادن روزنامه پس فردا از روزنامه رفع توقيف کنند؟
توقيف 10 روزه همشهري مثل عريده کشيدن يک حيوان مي ماند . وقتي که مي خواهد حيوانات ديگر را بترساند!