چهارشنبه، دی ۲۵، ۱۳۸۱

شهردار تورنتو هم ديروز فرمود که با پايان اين دوره شهرداري از سياست کناره مي گيرد. سال پيش هم نخست وزير کانادا گفت که ديگر براي دور بعد نامزد نمي شود.
کاشکي مسوولان ايراني هم يک خرده ياد مي گرفتند.