یکشنبه، دی ۲۹، ۱۳۸۱

اکيدا اين راهپيماييهاي ضدجنگ را جدي نگيريد. قبل از حمله آمريکا به افغانستان هم مشابه اين راهپيماييها زياد برگزار شد و هيچ تاثيري هم نداشت. به اين دليل واضح که با وجود همه آن جمعيتي که شما در خيابانها مي بينيد باز هم نظرسنجي ها از مردم بويژه آمريکاييها نشان از حمايت آنها از جنگ دارد.

حمله آمريکا به عراق هم به نفع ايران است هم آمريکا و هم خود مردم عراق. تنها عيب ماجرا اين است که بوش يک خرده پررو مي شود. ولي اين عيب در مقابل فوايد حمله قابل اغماض است.