یکشنبه، دی ۲۹، ۱۳۸۱

در ايران گرانفروشي يک عمل غير اخلاقي است و مردم هم به گرانفروش يک دوجين لعنت نتار مي کنند. در اين جا گرانفروشي يک امر عادي است. هر کس به هر قيمتي خواست جنسش را مي فروشد. اگر شما خوشتان نيايد مي رويد جاي ديگر خريد مي کنيد.
تفاوت اقتصاد سالم با اقتصاد بيمار