چهارشنبه، دی ۲۵، ۱۳۸۱

من نمي فهمم ابن خبر در سايت بازتاب شوخي مسوول سايت است يا اين که واقعا وقتي خدا بين بندگانش عقل تقسيم مي کرده آقاي محسن رضايي و دوستانشان در صف دماغ ايستاده بودند.