یکشنبه، دی ۲۲، ۱۳۸۱

کاشکي مثل غريزه و غيرت جنسي، يک عضو بدن هم مخصوص غيرت ديني بود. آن وقت مي شد ايراني ها را از اين عضو اخته کرد تا مشکلات مملکت هم حل شود.