یکشنبه، دی ۰۱، ۱۳۸۱

پيشنهاد مي کنم اين راديو فردايي ها اين آقاي ماهي صفت را استخدام کنند وسط هر دو تا آهنگ يک چند تا لطيفه بگويد شايد مخاطبانشان از اين هم که هست بيشتر شود.