دوشنبه، آذر ۱۸، ۱۳۸۱

راستی جالب ميشه اگر دانشجويان بتوانند يک سری از ادوات و وسايل اين انصار حزب اللهی را مثل اسپری، پنجه بکس و ... را جمع کنند و در يک نمايشگاه نشان بدهند.