چهارشنبه، آذر ۲۰، ۱۳۸۱

تازگی يک دانشجوی لهستانی به آزمايشگاه ما آمده و از قضا فعلا هم با من کار مي کند. اين طرف تا دلتان بخواهد حرف می زند در هر موردی که تصورش را بکنيد. امروز وسط آزمايش يک دفعه پرسيد که آيا زنها در ايران مي توانند ناخن هايشان را لاک بزنند!

خلاصه ايشان ۱۰ ساعت در روزی که باهش هستم يک ريز حرف مي زند. اما نکته بسيار جالب ماجرا اين که يک بار نشده در مورد کس ديگری مثلا بچه های ديگر گروه چیزی بگوید!