شنبه، آذر ۲۳، ۱۳۸۱

غير علنی شدن دادگاه نظرسنجی را مي خواندم با خودم فکر کردم واقعا در اين مملکت اخبار به کلي سری چی هستند؟ اگر محل موشکهای ايران است که اين اطلاعات فقط به درد آمريکاييها مي خورد و احتملا آنها خيلي بهتر از خود ايراني ها جای اين چيزها را می دانند. اگر اخبار به کلی سری مشروح مذاکرات مسوولين مملکتی در جلسات محرمانه شان است که هر روز صبح کار خيلي از ماها اين است که سری به سايتهای مختلف بزنيم و همين چيزها را بخوانيم.

فکر کنم به کلي سری ترين اطلاعات تو اين مملکت احتمالا يک عکس خانوادگی از مصباح يزدی باشه!