چهارشنبه، دی ۰۴، ۱۳۸۱

هر آنچه در دادگاه گفته مي شود را در يک منفي ضرب کنبد و بعد از پنجره برف را نگاه کنيد.