چهارشنبه، دی ۰۴، ۱۳۸۱

من از آخر نفهميدم که دولت آمريکا ايرانيان را بدون دليل بازداشت کرده و يا دليل داشته بلکه تنها با زندانيان ايراني خوشرفتاري نکرده؟

فکر می کنم برخورد ايرانی ها با ماجرا بيش از هر چيز نشان از نفرت ما از آمريکا دارد. همه ما ايرانی ها اگر چه از سويي کشته مرده آمريکا هستيم، در ضمير ناخودآگاهمان از آمريکا بيزاريم وهيچ بي احترامي را اگر چه خود هم مقصر باشيم برنمي تابيم. البته به موقعش هم حاضريم برای گرفتن گرين کارت آمريکا هر کاری هم بکنيم.