چهارشنبه، آذر ۲۰، ۱۳۸۱

تو روزنامه انتخاب ديروز تيتر بزرگ يکی از صفحات اين بود که راه حل مشکل کمبود بنزين نه جيره بندی و نه افزايش قيمت بنزين بلکه کاهش مصرف آن است.

داشتم با خودم فکر می کردم به احتمال زياد مسوول صفحه اقتصادی روزنامه انتخاب يا ليسانس آبياری دارد يا ليسانس زبان روسی.