چهارشنبه، آذر ۱۴، ۱۳۸۰

داشتم اخبار CNN در مورد وقايع اخير اسراييل را نگاه مي کردم به نظرم آمد شباهت زيادي است بين افراطيون اسراييلي و تندروان فلسطيني که مي گويند هيچ اميدي به صلح در خاورميانه وجود ندارد با کساني که مي گويند هيچ اميدي به اصلاحات در ايران وجود ندارد.
هر دو طرف نااميدند و در عمل هيچ راه حلي جز توسل به خشونت ارايه نمي دهند.