پنجشنبه، دی ۰۶، ۱۳۸۰

مجموعه مقالاتي که اين روزها در مورد مصوبه شوراي فرهنگي در مورد اينترنت نوشته مي شود بيش از هر چيز مبين شکاف عميق بين ملت و حکومت است. از لحاظ خيلي ها اين مصوبه بدون اين که اصلا نيازي به خوانده شدن داشته باشد براي محدود کردن اينترنت نوشته شده است و بنابراين بايد قلم بدست گرفت و عليه آن تا مي توان نوشت. قصدم هرگز دفاع از اين مصوبه نيست. افسوس مي خورم از اين که آن قدر مردم به حکومت بدبين شده اند که هر قانوني را به چشم يک محدوديت مي بينند.