جمعه، دی ۰۷، ۱۳۸۰

آدمها اول کتاب مي خوانند. بعد که يک مقدار تنبل مي شوند کتاب خواندن را رها مي کنند و به مجله خواندن رو مي آورند. تنبل تر که شدند فقط روزنامه مي خوانند و احتمالا در نهايت هم وبلاگ خوان مي شوند!