یکشنبه، آذر ۱۱، ۱۳۸۰

معاون مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي فرموده اند اين که مدير مسوول قبل از بسته شدن روزنامه اش محاکمه شود به مراتب بهتر از آن است که اول روزنامه را ببنديم و بعد مدير مسوول آن را محاکمه کنيم. در تکميل فرمايشات ايشان

الف) اين که اول مردم به نمايندگانشان راي بدهند، بعد انتخابات را باطل کنيم به مراتب بهتر از اين است که اول همه را رد صلاحيت کنيم، بعد بگوييم مردم راي بدهند.
ب) اين که اول روزنامه نگاران را محاکمه کنيم، بعد زندان انفرادي بيندازيم به مراتب بهتر از اين است که اول آنها را به زندان انفرادي بيندازيم، بعد محاکمه کنيم.
ج) اين که به روزنامه اي مجوز بدهيم، بعد توقيفش کنيم به مراتب بهتر از اين است که اصلا به هيچ روزنامه اي مجوز ندهيم.
د) اين که بگذاريم جلسه سخنراني برگزار شود، بعد آن را به هم بزنيم به مراتب بهتر از اين است که اول آن را به هم بزنيم، بعد بگوييم بياييد جلسه برگزار کنيد.
ه) اين که شوراي نگهبان اول دنبال دليل بگردد، بعد مصوبه مجلس را رد کند به مراتب بهتر از اين است که اول مصوبه را رد کنند، بعد دنبال دليل بگردد.
و) اين که معاون وزير ارشاد اول يک خرده فکر کنند بعد حرف بزنند به مراتب بهتر از اين است که اول حرف بزنند بعد فکر کنند.
ز) اين که اول به ملت بگوييم سر کاريد، بعد سر کارشان بگذاريم به مراتب بهتر از اين است که اول سر کارشان بگذاريم، بعد بگوييم سر کاريد.