چهارشنبه، آذر ۱۴، ۱۳۸۰

لطفا يک نفرکه با اين آقاي گويا دوست است به ايشان بفرمايد که اگر کسي در معرفي لينکهاي مختلف و جمع آوري اخبار ايران آدم موفقي است لزوما به درد نظرسنجي درست کردن نمي خورد. نظرسنجي کردن با اين که آدم يک سوالي به ذهنش برسد و بعد برايش چند تا جواب انتخاب کند و در يک سايت بگذارد خيلي فرق مي کند.