جمعه، دی ۰۷، ۱۳۸۰

دو سه سال پيش فقط منتظر بودم دو سه نفر يک بحث جدي، سياسي يا اجتماعي بکنند تا من وارد گفتگو شوم و ساعتها بحث کنم. ولي اخيرا اصلا حوصله هيچ بحث جدي را ندارم. ترجيح مي دهم چرت و پرت بگويم و چرت و پرت بشنوم. فقط يک مدت بخندم و شاد باشم.
نمي دانم از سر پيري است، تقصير اين محيط لعنتي خارج است و يا اين بحثهاست که ديگر جذابيتي ندارند. خلاصه اصلا اوضاع جالب نيست!