شنبه، تیر ۰۸، ۱۳۸۱

مرتضي نگاهي : " من زنان فاحشه اى را ديده ام كه در ام القراى اسلامى فقط و فقط براى دهن كجى به نظام "منزه طلب" اسلامى، كه نمايش يك تار مو را نمىتابد، با مردان هم آغوش مىشدند و اين عمل خود را نوعى مبارزه با رژيم قلمداد مىكردند! "


امان از آناني که همه چيز را و همه چيز را تنها از دريچه تنگ سياست و مخالفت با رژيم مي بينند!