چهارشنبه، تیر ۰۵، ۱۳۸۱

مراد ثقفي، سردبير فصلنامه گفتگو در صحبتي با نوروز درباره اصلاحات گفته است که برنامه سياسي اصلاح طلبان، چانه زني و گفت و گو با راست سنتي و تمايز با اصلاح طلبان خارج از حاکميت شکست خورده و بايد بازبيني شود. به گمان او اگر اصلاح طلبان حکومتي به گفت و گو با ديگر اصلاح طلبان نپردازند در آينده داوري سختي نسبت به آنها خواهد شد.