جمعه، تیر ۰۷، ۱۳۸۱

گاهي مواقع آدم اکيدا احساس مي کند که دارد به سر تا پاي شعورش توهين مي شود.

آلودگي هوا دارد در تهران بيداد مي کند. هر کس با هر ماشين قراضه اي مي تواند برود توي شهر ترتيب ريه هاي شما و بنده را بدهد و آن گاه حضرات به فکر مبارزه با آلودگي صوتي افتاده اند! آلودگي صوتي هم که صد البته فقط از راه صداي بلند نوار ايجاد مي شود.

آقا ما را گرفتيد ا.