دوشنبه، تیر ۰۳، ۱۳۸۱

آغاجري، استاد دانشگاه تربيت مدرس جانباز جنگي است که پايش براي دفاع از ميهن آسيب ديده است وحال به سبب حرفهايي که در همدان در بزرگداشت دکتر شريعتي گفته است آماج حمله محافظه کاران است.
مهمترين جمله گزينش شده از صحبتهاي او اين گفته است که مردم مگر ميمون هستند که از روحانيت تقليد کنند!