جمعه، شهریور ۲۹، ۱۳۸۱

بعضي از شما که اين نوشته هاي ژاپني پايين را ديده ايد احتمالا فکر کرده ايد که اشکال از کامپيوتر خودتان است. نمي دانم چرا ما ها تا در حوزه سياست و اجتماع هستيم تقصير را بايد به گردن يک جايي بيندازيم و قبول نمي کنيم که اشکال از خودمان است ولي مونيتور و تلويزيون که مي شود اشکال از گيرنده است!